آدرس: لردگان، بلوار شهدا، نبش چهارراه شهرداری، شهرداری لردگان

کد پستی: ۸۸۹۱۶۱۳۱۷۱

شماره تماس: ۰۳۸۳۴۴۴۲۵۲۵ – ۰۳۸۳۴۴۴۲۸۲۸

فکس: ۰۳۸۳۴۴۴۲۶۲۶

آدرس وب سایت: www.lordegan.ir