جهت گسترش فرهنگ مطالعه در میان شهروندان و کارکنان شهرداری و با همکاری اداره  کتابخانه های شهرستان لردگان، ایستگاه مطالعه در محل شهرداری لردگان راه اندازی گردید. در این ایستگاه در حال حاضر تعداد ۹۰ جلد کتاب شامل ۹ عنوان در موضوعات مختلف و جذاب ارائه شده است.  

جهت گسترش فرهنگ مطالعه در میان شهروندان و کارکنان شهرداری و با همکاری اداره  کتابخانه های شهرستان لردگان، ایستگاه مطالعه در محل شهرداری لردگان راه اندازی گردید. در این ایستگاه در حال حاضر تعداد ۹۰ جلد کتاب شامل ۹ عنوان در موضوعات مختلف و جذاب ارائه شده است.