رها سازی پرندگان ابی در چشمه برم لردگان شهرداری لردگان در یک اقدام جدیدی جهت اماده کردن فضای گردشگری ومهیا نمودن یک بستر مناسبی تعدادی از  پرندگان ابی ازجمله اردک وغیروه … را  درچشمه برم لردگان رها نمود . گزارش روابط عمومی شهرداری لردگان حاکیست هدف از اقدام این شهرداری را هم پاکسازی چشمه برم لردگان […]

رها سازی پرندگان ابی در چشمه برم لردگان
شهرداری لردگان در یک اقدام جدیدی جهت اماده کردن فضای گردشگری ومهیا نمودن یک بستر مناسبی تعدادی از  پرندگان ابی ازجمله اردک وغیروه … را  درچشمه برم لردگان رها نمود .
گزارش روابط عمومی شهرداری لردگان حاکیست هدف از اقدام این شهرداری را هم پاکسازی چشمه برم لردگان و ایجاد فضای مناسبی در دید عموم شهروندان وگردشگران مطرح کرد .
این گزارش در ادامه می افزاید که با رها سازی  این پرندگان موجب پاکسازی این منطقه گردشگری چشمه برم لردگان میباشد.
روابط عمومی شهرلردگان

  • نویسنده : روابط عمومی