جهت شفاف سازی فعالیت های شورای اسلامی شهر لردگان و آشنایی بیشتر شهروندان محترم با فعالیت های شورای اسلامی شهر، در این قسمت بزودی تمامی مصوبات شورای اسلامی شهر لردگان با قابلیت جستجو و آرشیو قرار داده خواهد شد.