بلوار پرستار حد فاصل چهارراه شهرداری تا روبروی راهنمایی و رانندگی با سنگ فرش تزئین شد.

بلوار پرستار حد فاصل چهارراه شهرداری تا روبروی راهنمایی و رانندگی با سنگ فرش تزئین شد.