اجرای طرح ضربتی جمع‌آوری و جلوگیری از سد معبر اصناف و کسبه در معابر و پیاده روها خبر داد.

اجرای طرح ضربتی جمع‌آوری و جلوگیری از سد معبر اصناف و کسبه در معابر و پیاده روها خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری این شهر هدف اصلی از اجرای این طرح گفت:معابر و پیاده روها یکی از پایدارترین روشهای حمل و نقل و آسایش مردم است و همچنین از جنبه‌های مختلف،زیست محیطی،فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی در جهت توسعه پایدار شهری دارای اهمییت میباشد و در همین راستا معاونت خدمات شهری و اجرایی جهت رعایت حقوق و آسایش و نیز تسهیل در عبور و مرور شهروندان،به اجرای طرح ضربتی جمع‌آوری و جلوگیری از سد معبر توسط اصناف و کسبه در معابر و پیاده‌روها اقدام کرده است.

  • نویسنده : روابط عمومی
  • منبع خبر : روابط عمومی