در دور جدید آسفالت ترانشه های ناشی از حفاری های فاضلاب در شهر لردگان، به همت واحد عمرانی شهرداری لردگان آسفالت کوچه های محله پشت درمانگاه و پشت اداره راه در دستور کار قرار گرفت.

در دور جدید آسفالت ترانشه های ناشی از حفاری های فاضلاب در شهر لردگان، به همت واحد عمرانی شهرداری لردگان آسفالت کوچه های محله پشت درمانگاه و پشت اداره راه در دستور کار قرار گرفت.

در این مرحله که یک هفته به طول خواهد کشید بیش از ۴ هزار متر مربع از ترانشه های فاضلاب با روکش آسفالت ترمیم خواهند شد که با این اقدام بخش زیادی از مشکلات ساکنین این محلات در سال گذشته حل خواهد شد.

خاطرنشان می شود آسفالت سایر ترانشه ها بخصوص در محله ۲۵ هکتاری مرحله بعدی ترمیم آسفالت در شهر لردگان خواهد بود

  • نویسنده : روابط عمومی