شهرداری لردگان در یک نگاه…

شهرداری لردگان در سال ۱۳۴۳ تأسیس شد و از آن زمان به بعد شهر لردگان با رشدی فزاینده از روستایی ۹۰۰ نفره در سال ۱۳۳۵ به شهری نزدیک به ۵۰ هزار نفری در سال ۱۳۹۵ تبدیل گردید، شهرداری لردگان از دهه ۵۰ فعالیت جدی خود را شروع نمود که با گسترش شهر، چارت و ساختار شهرداری نیز گسترش یافت.

ساختمان شهرداری هم اکنون در مرکز شهر و نبش چهارراه شهرداری قرار دارد که روزانه محل مراجعه بسیاری از شهروندان جهت پیگیری مسائل روزمره شان هست.

شهرداری لردگان در حال حاضر دارای ۳۳کارمند در دو قسمت اداری و آتش نشانی بوده و همچنین بیش از ۶۰نفر بصورت کارگر حجمی تحت قرارداد شرکت برنده مناقصه خدماتی هر ساله امورات شهری را به انجام می رسانند.

با تدوین چشم انداز ۵ ساله شهرداری و تدوین طرح های جامع مطالعاتی در افق بلندمدت و میان مدت تحولات خوبی را در سطح شهرداری لردگان انتظار می کشیم.

در حال حاضر آقای مهندس فضل الله قاسمی بعنوان سرپرست شهرداری لردگان مشغول به خدمت می باشند.