اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع 1800 ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ در داﻣﻨﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲﻛﻮه آﺛﺎر ﻋﺠﻢ ( آس ﺟﻢ) و آب ﺑﺎغ‫ در 31 درﺟﻪ و 25 دﻗﻴﻘﻪ ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ و 50 درﺟﻪ و 45 دﻗﻴﻘﻪ ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲﻗﺮار دارد و ﺷﺎﻣﻞ 4‫ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰی، ﻓﻼرد، ﺧﺎﻧﻤﻴﺮزا و ﻣﻨﺞ اﺳﺖ. دﺷﺖ ﻟﺮدﮔﺎن در ﮔﺬﺷﺘﻪ ای ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﻛﺎﻣﻼً‫ ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﭼﻨﮕﻞ ﻫﺎی ﺑﻠﻮط ﺑﻮده، ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﮔﺮداﮔﺮد ﺑﻠﻨﺪﻳﻬﺎی ﺷﻬﺮ را ﻫﻨﻮز ﺟﻨﮕﻠﻬﺎی ﺑﻠﻮط ﻣﺰﻳﻦ‫ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

‫اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ۱۸۰۰ ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ در داﻣﻨﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲﻛﻮه آﺛﺎر ﻋﺠﻢ ( آس ﺟﻢ) و آب ﺑﺎغ‫ در ۳۱ درﺟﻪ و ۲۵ دﻗﻴﻘﻪ ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ و ۵۰ درﺟﻪ و ۴۵ دﻗﻴﻘﻪ ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲﻗﺮار دارد و ﺷﺎﻣﻞ ۴‫ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰی، ﻓﻼرد، ﺧﺎﻧﻤﻴﺮزا و ﻣﻨﺞ اﺳﺖ. دﺷﺖ ﻟﺮدﮔﺎن در ﮔﺬﺷﺘﻪ ای ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﻛﺎﻣﻼً‫ ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﭼﻨﮕﻞ ﻫﺎی ﺑﻠﻮط ﺑﻮده، ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﮔﺮداﮔﺮد ﺑﻠﻨﺪﻳﻬﺎی ﺷﻬﺮ را ﻫﻨﻮز ﺟﻨﮕﻠﻬﺎی ﺑﻠﻮط ﻣﺰﻳﻦ‫ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. اﻳﻦﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در ﻗﻠﺐ ﺟﻨﮕﻠﻬﺎی زاﮔﺮس و در ﻣﻴﺎن ﺳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻛﺎرون دارای ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی‫ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺑﻲ ﻧﻈﻴﺮ و ﺑﺎ ارزﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻲ ﮔﻤﺎن دﻳﺪار از اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮش آب و ﻫﻮا ﺳﺮاﺳﺮ‫ﻟﻄﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 
پیشینه تاریخی ﻟﺮدﮔﺎن:
‫ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻟﺮدﮔﺎن ﺑﻪ ﻫﺰاره ﻫﻔﺘﻢ ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد ﺑﺮ‫ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻧﺎم ﻟﺮدﮔﺎن ﺑﺎرﻫﺎ در ﻣﺘﻮن ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻬﺮی آﺑﺎد و ﭘﺮ روﻧﻖ ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻧﺎﺻﺮ‫ﺧﺴﺮو ﻗﺒﺎدﻳﺎﻧﻲ ﺿﻤﻦ دﻳﺪار از اﻳﻦ ﺷﻬﺮ در ﺳﻔﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد از ﻟﺮدﮔﺎن ﻧﺎم ﺑﻪ ﻣﻴﺎن آورده اﺳﺖ.
‫ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﺗﺎرﻳﺨﻲ- ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻟﺮدﮔﺎن:
‫آﺑﺸﺎر آﺗﺸﮕﺎه، ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﻲ ﭘﺮوز، ﭼﺸﻤﻪ ﺳﻨﺪﮔﺎن، ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺮم (ﻟﺮدﮔﺎن و ﻣﺎﻟﺨﻠﻴﻔﻪ)، ﺟﻨﮕﻠﻬﺎی ﺑﻠﻮط‫ ﻣﻨﻄﻘﻪ، رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮﺳﺎن، اﻣﺎﻣﺰاده ﺷﻬﺴﻮار، ﺑﻨﺎی ﭼﺎرﻃﺎﻗﻲ ﻣﻨﺞ، اﻣﺎﻣﺰاده ﻣﻴﻞ ﺷﺎه ﺑﺎرز، ﺣﺎﺷﻴﻪ‫رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮﺳﺎن، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ارﻣﻨﺪ و ﺑﺎرز، اﻣﺎﻣﺰاده ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه‫ﺳﺒﺰ ﻛﻮه، ﭼﺸﻤﻪﻣﻴﺸﺎن، ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﻲ ﭼﻬﺎرﻃﺎق.
ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰی ﻟﺮدﮔﺎن:
‫آﺑﺸﺎر آﺗﺸﮕﺎه، ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺮم ﻟﺮدﮔﺎن، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ارﻣﻨﺪ، دﺷﺖ ﺷﻘﺎﻳﻖ ﺗﻨﮓ ﻻﺑﻴﺪ، ﺗﻨﮓ‫ﻣﺴﻦ
‫آﺑﺸﺎر آﺗﺸﮕﺎه:
‫اﻳﻦ آﺑﺸﺎر در ﻧﺰدﻳﻜﻲ روﺳﺘﺎی آﺗﺸﮕﺎه در دره ای زﻳﺒﺎ و دﻟﮕﺸﺎ ﺑﻪ ﻃﻮل ۳ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ، در۲۰۵‫۴۵ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﻬﺮ ﻟﺮدﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻣﺴﻴﺮ اﻳﻦ‫آﺑﺸﺎر ﭘﻮﺷﻴﺪه از اﻧﺒﻮه درﺧﺘﺎن ﻛﻬﻨﺴﺎل ﺑﻠﻮط، ﮔﺮدو و ﭼﻨﺎر اﺳﺖ. ﺷﻴﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﭘﺴﺘﻲ و ﺑﻠﻨﺪی ﻫﺎ و‫آﺑﺸﺎرﻫﺎی ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ، زﻳﺒﺎﺋﻲ آن را دو ﭼﻨﺪان ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻳﻦ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻓﺮح‫ﺑﺨﺶ ﺑﺮای ﺗﻔﺮج در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺼﻮل ﺳﺎل را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
 
‫ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺮم ﻟﺮدﮔﺎن:
‫ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺮم در ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮ ﻟﺮدﮔﺎن ﻗﺮار دارد. اﻳﻦ ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﻛﺸﺎورزی ﻣﻨﻄﻘﻪﻳﻜﻲ از‫ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرون ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود. ﻣﻨﺎﻇﺮ زﻳﺒﺎ و اﻣﻜﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮد، ﻓﻀﺎی‫ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﺗﻔﺮﻳﺢ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ.
‫ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ارﻣﻨﺪ:
‫اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ۵۲ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﻬﺮ ﻟﺮدﮔﺎن واﻗﻊ اﺳﺖ. ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎی ﺑﻠﻮط، رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮوﺷﺎن‫ارﻣﻨﺪ، و ﻣﺮاﺗﻊ ﻏﻨﻲ، از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی ﻃﺒﻴﻌﻲ ارﻣﻨﺪ اﺳﺖ. جرﻳﺎن داﺋﻤﻲ و ﭘﺮ آب رودﺧﺎﻧﻪ‫ارﻣﻨﺪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﺴﺎﻋﺪی را ﺑﺮای ورزش و ﻗﺎﻳﻘﺮاﻧﻲ و  ماﻫﻴﮕﻴﺮی اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
‫اﻣﺎﻛﻦ زﻳﺎرﺗﻲ و ﺳﻴﺎﺣﺘﻲ:
‫۱- اﻣﺎﻣﺰاده ﭘﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ( ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ۵ ﺟﺎده ﻟﺮدﮔﺎن رﻳﮓ)
‫۲- اﻣﺎﻣﺰاده ﺟﻌﻔﺮ ( ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ۴ ﺟﺎده ﻟﺮدﮔﺎن ﻣﻨﺞ)
‫۳- اﻣﺎﻣﺰاده ﺑﻮﮔﺮ
‫‫ﺑﺨﺶ ﻓﻼرد
‫ﺑﺨﺶ ﻓﻼرد در ﺟﻨﻮب و ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻟﺮدﮔﺎن ﻗﺮار دارد و از اﺗﺼﺎل ﻓﻼرد و ﭘﺸﺘﻜﻮه ﺗﺸﻜﻴﻞ‫ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺮﻛﺰ اﻳﻦ ﺷﻬﺮ مﺎﻟﺨﻠﻴﻔﻪ ﻧﺎم دارد. ﻓﺎﺻﻠﻪ ی اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ۵۵ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ﺗﺎ‫ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺎن۱۶۰ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ. دﺷﺖ ﺳﺮﺳﺒﺰ و ﭘﺮ آب ﻓﻼرد در ﻣﺠﺎورت ﻛﻮه ﻫﺎی زﻳﺒﺎ و ﭘﻮﺷﻴﺪه از‫ﺟﻨﮕﻞ، زﻳﺒﺎﻳﻲﻣﺴﺤﻮر ﻛﻨﻨﺪه ای ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺨﺸﻴﺪه اﺳﺖ.
‫ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی:
‫ﭼﺸﻤﻪ ﺳﻨﺪﮔﺎن، ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﻲ ﭘﺮوز، ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺮم ﻣﺎﻟﺨﻠﻴﻔﻪ، ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮﺳﺎن ( در روﺳﺘﺎی‫دﻣﺎب)، ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻴﺸﺎن، ﭼﺸﻤﻪ ﭼﻴﺮَﻧﻮ، ﭼﺸﻤﻪ و اﻣﺎﻣﺰاده ﺷﻬﺮﻳﺎر
‫ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﻲ ﭘﺮوز:
‫اﻳﻦ ﭘﺎرك در ﻏﺮب ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻟﺨﻠﻴﻔﻪ و ۵۵ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﺮق ﺷﻬﺮ ﻟﺮدﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺳﺎﻳﻪﺳﺎر ‫ﮔﺴﺘﺮده درﺧﺘﺎن ﻛﻬﻨﺴﺎل و ﺳﺮ ﺑﻪ ﻓﻠﻚ ﻛﺸﻴﺪه ﭼﻨﺎر و آب ﮔﻮارا در ﻛﻨﺎر اﻣﻜﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮد در‫آن، ﻣﺤﻴﻄﻲ آرام و ﺟﺬاب را ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ.
‫ﭼﺸﻤﻪ ﺳﻨﺪﮔﺎن:
‫اﻳﻦ ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺎ آﺑﻲ ﮔﻮارا در ۵ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﺮق ﻣﺎﻟﺨﻠﻴﻔﻪ و ۶۰ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮی ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺮار دارد.‫اﻃﺮاف اﻳﻦ ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد درﺧﺘﺎن ﺳﺮﺳﺒﺰ و ﺳﺎﻳﻪ ﺳﺎر ﻣﺼﻔﺎی آن روزاﻧﻪ ﭘﺬﻳﺮای ﻋﺪه زﻳﺎدی از‫ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
‫‫اﻣﺎﻛﻦ زﻳﺎرﺗﻲ و ﺳﻴﺎﺣﺘﻲ
 ‫۱- اﻣﺎﻣﺰاده ﺣﺴﻦ (۵۰ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﺮق ﻟﺮدﮔﺎن) اﻳﻦ اﻣﺎﻣﺰاده در ﻣﺴﻴﺮ ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﻲ ﭘﺮوز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
‫۲- اﻣﺎﻣﺰاده اﺣﻤﺪ ﺷﻴﺮ ﻣﺮد(ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ۵۰ ﺟﺎده ﺑﺎغ ﺑﻬﺰاد)
‫ﺑﺨﺶ ﻣ‪ﻨﺞ
 
‫ﺑﺨﺶ ﻣﻨﺞ در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﻟﺮدﮔﺎن ( در ۱۸۰ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮی ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺎن و ۲۰ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮی ﻣﺮﻛﺰ‫ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن) و در ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﻲ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﻛﻬﻜﻴﻠﻮﻳﻪ و ﺑﻮﻳﺮ اﺣﻤﺪ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺑﺨﺶ‫از دو دﻫﺴﺘﺎن ﻣﻨﺞ، اوره- ﺑﺎرز ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺣﺪود ۷۸ ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر ﭘﻮﺷﺶ ﺟﻨﮕﻠﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ً‫ﺑﻠﻮط و ﺑﻨﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﺮاﻳﻂ وﻳﮋه ای را ﺑﺮای ﻣﺮدم و ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﻮﻳﮋه در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮده اﺳﺖ. اﻳﻦﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺟﻮی ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﭘﻮﺷﺶ ﺟﻨﮕﻠﻲ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﺎﺣﺘﻲ ﻛﺎرون ۳و۴ ﭘﺬﻳﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮان زﻳﺎدی از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﻫﻤﺠﻮار ﻣﻲ‫ﺑﺎﺷﺪ.
‫ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی:
‫۱- ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﻲ ﭼﻬﺎرﻃﺎق (و بنای باستانی چهارطاق)
۲- درﻳﺎﭼﻪ و ﭘﻞ ﺑﺎرز
۳-ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺳﺪ ﻛﺎرون ۳و ۴
‫۴ – ﺣﺎﺷﻴﻪ‫‫ﺟﺎده ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻜﺮ و آﺑﻬﺎی روان
۵- ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺞ و ﺧﺮﺳﺎن
‫ﺑﻨﺎی ﭼﻬﺎر ﻃﺎﻗﻲ ﻣﻨﺞ:
‫اﻳﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﻛﻮﻫﻲ رﻓﻴﻊ و در ارﺗﻔﺎع ۲۵۰۰ ﻣﺘﺮی از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ در ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺎده ای ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺮای‫ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻛﺎروان ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻨﺎی اﺻﻠﻲ دارای ﭼﻬﺎر ﺑﺮج ﻧﻤﺎدﻳﻦ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ۷‫ﻣﺘﺮ و دروازه ای ﺟﻬﺖ ﻋﺒﻮر ﻛﺎروان ﻫﺎ و ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮای اﺧﺬ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮﻣﺖ ﺟﺎده ﺑﻮده‫اﺳﺖ.
‫‫اﻣﺎﻛﻦ زﻳﺎرﺗﻲ و ﺳﻴﺎﺣﺘﻲ
‫۱- اﻣﺎﻣﺰاده ﺷﻬﺴﻮار(۴۰ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮی ﻏﺮب ﻟﺮدﮔﺎن، روﺳﺘﺎی ﺷﻬﺴﻮار)
‫۲- اﻣﺎﻣﺰاده ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ (۲۵ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮی ﻏﺮب ﻟﺮدﮔﺎن روﺳﺘﺎی ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ)
‫۳- اﻣﺎﻣﺰاده ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ( ۴۵ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻏﺮب ﻟﺮدﮔﺎن، روﺳﺘﺎی ﺑﻴﺪﻟﻪ)
‫۴- اﻣﺎﻣﺰاده ﻣﻴﻞ ﺷﺎه ﺑﺎرز(۷۰ كیلومتر غرب لردگان  ، روستای بارز )
‫ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ ﻟﺮدﮔﺎن:
‫ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ در اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎری ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ و ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ‫دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد:
‫۱- ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ ﻋﺸﺎﻳﺮی
‫۲- ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﺷﻬﺮی
 ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻨﻮع در ﺳﺮاﺳﺮ ﻧﻘﺎط ﻋﺸﺎﻳﺮی،‫روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﺷﻬﺮی راﻳﺞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
‫ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ و ﺳﻮﻏﺎت ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻟﺮدﮔﺎن
‫ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع ﻓﺮش ﻫﺎی ﻛﺮك و اﺑﺮﻳﺸﻢ، اﻟﺒﺴﻪ ﻣﺤﻠﻲ، ﮔﻠﻴﻢ ﺑﺎﻓﻲ، ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ و‫ﻋﺸﺎﻳﺮی ﺷﺎﻣﻞ: ﭼﻨﺘﻪ ﺑﺎﻓﻲ، ورﻳﺲ ﺑﺎﻓﻲ، ﻧﻤﻜﺪان، ﻣﻔﺮش و …. از ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ ﻣﻄﺮح‫ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻟﺮدﮔﺎن اﺳﺖ. اﻧﻮاع ﻟﺒﻨﻴﺎت -ﻛﺸﻚ، ﻗﺎرا، روﻏﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ-، ﻋﺴﻞ و اﻧﻮاع داروﻫﺎی‫ﮔﻴﺎﻫﻲ از ﺳﻮﻏﺎت اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﺪ.
‫زﺑﺎن و ﻓﺮﻫﻨﮓ:
‫زﺑﺎن اﻳﻦ ﻗﻮم اﺻﻴﻞ، ﻟﺮی ﺑﺨﺘﻴﺎری اﺳﺖ. اﻳﻦ زﺑﺎن ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﻓﺎرﺳﻲ دری اﺳﺖ ﻛﻪ‫ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻛﻤﺘﺮ دﺳﺘﺨﻮش ﺣﻮادث ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻨﻮع زﻧﺪﮔﻲ اﻳﻦ ﻣﺮدم، ﺑﻲ ﻧﻈﻴﺮ و‫ﺑﺮﺧﻮردار از اﺻﺎﻟﺘﻲﺗﺎرﻳﺨﻲ اﺳﺖ و ﭘﻮﺷﺸﻲ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮﻣﻲ، ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺎ ﺳﺒﻜﻲ زﻳﺒﺎ و‫ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد را ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻳﻜﻲ از ﻛﺎﻣﻠﺘﺮﻳﻦﻧﻮع ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮﻣﻲ و‫ﺳﻨﺘﻲ را ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﺳﺎزد.
منبع: وب سایت لردگانی ها…

  • نویسنده : روابط عمومی