اهمییت زیبا سازی شهرها یکی از اصلیترین اهدافی است که شهرداری به آن توجه دارد. گزارش روابط عمومی شهرداری لردگان حاکیست حضور شعور تجسمی در طراحی شهری نشان دهنده درک گرداننده‌های آن شهر از نظر زیباسازی اهمییت دادن و حس بصری شهروندان و تمامی بازدید کنندگان یا عابرین از آن شهر است که هم برای روحیه شهروندان و هم برای جذب گردشگران میتواند اهمییت خاصی داشته باشد.

اهمییت زیبا سازی شهرها یکی از اصلیترین اهدافی است که شهرداری به آن توجه دارد.

گزارش روابط عمومی شهرداری لردگان حاکیست حضور شعور تجسمی در طراحی شهری نشان دهنده درک گرداننده‌های آن شهر از نظر زیباسازی اهمییت دادن و حس بصری شهروندان و تمامی بازدید کنندگان یا عابرین از آن شهر است که هم برای روحیه شهروندان و هم برای جذب گردشگران میتواند اهمییت خاصی داشته باشد.

به همین منظور شهرداری لردگان نیز در راستای زیباتر کردن محیط زندگی برای شهروندان اقدام به نصب تندیس شاعر قرن ۴ ایرانی حکیم ابوالقاسم فردوسی در میدان این شهر باهدف هویت بخشیدن به فضاهای شهری و ارائه آیینه‌ای از تاریخ در فضاهای شهری،مطرح نمودن الگوها،نمادهاو اسطوره های ملی و مذهبی نمایش جلوه هایی از هنر معاصر ایران نمود.

شایان ذکر است که حکیم ابوالقاسم حسن طوسی مشهور به فردوسی(حدود سال ۳۱۹ تا حدود ۳۹۷ هجری خورشیدی)شاعر حماسه سرای ایرانی گوینده شاهنامه فردوسی میباشد که در ناحیه تابران طوس خراسان در روستای تاژ دیده به جهان گشود ودر شهر طوس درگذشت و درباغ خانوادگی خویش به خاک سپرده شد.

لازم به ذکر است که تندیسهای گوناگون و بسیاری از فردوسی در سراسر جهان ساخته شده است را می‌توان نام برد.

روابط عمومی شهرداری لردگان.

  • نویسنده : روابط عمومی