واحد عمرانی شهرداری در سال 1398 مطابق بودجه تصویبی این شهرداری جهت گسترش اقدامات عمرانی برنامه ریزی نموده است.از این رو زیر سازی معابر،ایجاد جوی و جدول،آسفالت معابر و لکه گیری آنها در اولویت فعالیت‌های این واحد قرار گرفته است.

واحد عمرانی شهرداری در سال ۱۳۹۸ مطابق بودجه تصویبی این شهرداری جهت گسترش اقدامات عمرانی برنامه ریزی نموده است.از این رو زیر سازی معابر،ایجاد جوی و جدول،آسفالت معابر و لکه گیری آنها در اولویت فعالیت‌های این واحد قرار گرفته است.

زیر سازی کوچه های منتهی به اداره گاز و کوچه جنب درمانگاه تامین اجتماعی و همچنین جدول‌بندی طرح تفکیکی پشت کشتارگاه موسوم به طرح مرادی در این روزها در حال انجام است.

 

به امید لردگانی آباد

 

  • نویسنده : روابط عمومی