نسخه آزمایشی

معرفی شهردار

در حال حاضر آقای مهندس فریبرز غیبی شهردار شهر لردگان هستند. ایشان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی مدیریت جهانگردی و کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری بوده و پیش از این شهردار شهرهای چلگرد و گهرو بوده اند، عضویت و ریاست شورای اسلامی شهر چلگرد و شهرستان کوهرنگ از دیگر سمت های قبلی مهندس غیبی می باشد.