نسخه آزمایشی

معرفی شهردار

در حال حاضر آقای شهریار بابامیر عهده دار سمت سرپرستی شهرداری لردگان می باشد. ایشان از کارمندان رسمی شهرداری بوده و پیش از این مسئولیت واحد درآمد شهرداری لردگان را بر عهده داشته است.