نسخه آزمایشی

معرفی شهردار

در حال حاضر آقای مهندس یعقوب محمودی عهده دار سمت سرپرستی شهرداری لردگان می باشد. ایشان کارشناس ارشد رشته مهندسی کشاورزی گرایش اصلاح نباتات و دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران می باشند. آقای محمودی از کارمندان خود شهرداری لردگان بوده و به عنوان شهرداری جوان قبلاً نیز در یک بازه زمانی دو ساله عهده دار سمت شهرداری لردگان بوده است.