نسخه آزمایشی

معرفی شهردار

در حال حاضر آقای سلطانعلی مرادی عهده دار سمت سرپرستی شهرداری لردگان می باشد. ایشان دارای سابقه 29 ساله خدمت در شهرداری لردگان بوده و پیش از این نیز در یک بازه 9 ماهه سرپرست این شهرداری بوده است. آقای مرادی قبل از انتصاب به عنوان سرپرست، مسئول امور مالی شهرداری لردگان بوده اند.