نسخه آزمایشی

روز ملی خلیج فارس

no-picture

10 اردیبهشت روز خلیج فارس گرامی باد

مردان کشورم همه در راه این وطن / از جسم خود گذشته و از جان خویشتن

در راه اعتلای چنین خاک لاله گون / صد جان فدا نموده به پیکار تن به تن

از خاک پاک میهن و آب خلیج فارس / کوته شده دو دست طمعکار اهرمن

تا مرد جنگ باشد و یاران جان به کف / پیروز و جاودانه بماند سرای من

سرکن سرود عشق که ماند به یادگار / از عاشقان ترانه و از عاشقان سخن

خلیج زیبای فارس روزت مبارک.