نسخه آزمایشی

برگزاری مناقصه واگذاری امورات خدمات شهری و فضای سبز شهر لردگان به بخش خصوصی

no-picture

شهرداری لردگان به استناد بند 2مصوبه شماره 172 مورخ 28/2/99شورای اسلامی شهر در نظر دارد کلیه امورات خدمات شهری و نقلیه و فضای سبز را به صورت حجمی به شرکت‌های صلاحیت‌دار در امور فضای سبز و خدمات شهری از اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی واگذار نماید

بسمه تعالی

آگهی مناقصه نوبت دوم

واگذاری امورات خدمات شهری و فضای سبز و نقلیه به بخش خصوصی

شهرداری لردگان به استناد بند 2مصوبه شماره 172 مورخ 28/2/99شورای اسلامی شهر در نظر دارد کلیه امورات خدمات شهری و نقلیه و فضای سبز را به صورت حجمی به شرکت‌های صلاحیت‌دار در امور فضای سبز و خدمات شهری از اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی واگذار نماید.لذا کلیه شرکتهای خدماتی بخش خدمات شهری و فضای سبز صلاحیت دار می‌توانند از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز کاری به شهرداری مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه و مطالعه و ارائه پیشنهاد قیمت خود اقدام نمایند.

شرایط عمومی شرکت در مناقصه:

1.       متقاضیان می‌بایستی کلیه فرمهای مناقصه را از شهرداری دریافت و ضمن مطالعه و بررسی ضمیمه مدارک خود نمایند.

2.       واریز مبلغ 1.887.411.000 ریال به حساب شماره 0106884976005بنام سپرده شهرداری نزد بانک ملی مرکزی لردگان یا معادل مبلغ فوق ضمانت نامه معتبر بانکی در وجه شهرداری بابت تضمین شرکت در مناقصه در پاکتارائه شود.

3.       شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مجاز و مختار است.

4.       کلیه کسورات قانونی به عهده پیمانکار می‌باشد.

5.       شرکت‌هایی که وکالتی در اختیار افراد قرارداده شده و در مناقصه شرکت نمایند مردود اعلام میگردند.

6.       پیمانکارانی که مشمول قانون منع مداخله وزرا،نمایندگان مجلس ،کارمندان دولت و نهادهای عمومی در معاملات دولتی و کشوری می‌شوند حق شرکت در مناقصه را ندارند و در صورت شرکت در مناقصه مردود خواهند شد.

7.       شرکت‌های مذکور می‌بایست دارای رزومه کاری و صلاحیت ازاداره تعاون کار و رفاه اجتماعی در امور خدمات شهری و فضای سبز باشند.

8.       متقاضیان می‌بایست صلاحیت قانونی خود را همراه رزومه کاری در پاکت الف و ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی را در پاکت ب اقدام نمایند و هر یک از شرکت‌ها موظفند ضمن مطالعه دقیق اسناد و مدارک مناقصه و براورد شهرداری؛خود جداگانه نسبت به تهیه ریز لیست برآورد قطعی قیمت‌ها در طول یکسال اقدام نمایند.و لیست برآورد قیمت خود را منظم به برگ پیشنهاد قیمت در پاکت ج لاک و مهر و تحویل شهرداری نمایند.

9.       کلیه پیشنهادها می‌بایستبا قید مبلغ پیشنهادیبه صورت واضح و به صورت حروفی و رقمی ظرف مهلت مقرر به دبیرخانه شهرداری تحویل دهند در ضمن هرگونه پیشنهاد قیمت و یا لیست برآوردقیمت که مخدوش یا قلم خوردگی داشته باشند مردود اعلام می‌گردند.

10.   به پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر تحویل گردند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

11.   برنده مناقصه باید ظرف مدت یک هفته جهت تنظیم قرارداد به شهرداری مراجعه نماید در غیر اینصورت سپرده آن به نفع شهرداری ضبط خواهد شد و شهرداری با نفرات بعدی اقدام به تنظیم قرارداد خواهد نمود.

12.   سپرده نفرات اول تا سوم مناقصه چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نباشد تمامی سپرده به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.


13.   مبلغ برآورد شهرداری جهت واگذاری امور خدمات شهری و فضای سبز و نقلیه جمعا به مبلغ 37.748.230.000 ریال می‌باشد.

14.   آخرین مهلت تحویل پیشنهادات و مدارک پایان وقت اداری مورخه 7/4/99 می‌باشد.

15.   تاریخ بازگشایی پاکت‌ها 8/4/99 ساعت 10 صبح در محل دفتر شهردار می‌باشد.

16.   سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است.

یعقوب محمودی

شهردار لردگان