نسخه آزمایشی

آگهی مناقصه واگذاری امورات خدمات شهر، فضای سبز و نقلیه شهرداری لردگان به بخش خصوصی

no-picture

شهرداری لردگان در نظر دارد کلیه امورات خدمات شهری و نقلیه و فضای سبز را به صورت حجمی به شرکتهای صلاحیتدار در امور فضای سبز و خدمات شهری از اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی واگذار نماید.

آگهی مناقصه نوبت دوم

واگذاری امورات خدمات شهری و فضای سبز و نقلیه به بخش خصوصی

شهرداری لردگان به استناد بند 1 مصوبه شماره 264 مورخه 1400/03/02 شورای اسلامی شهر و همچنین صورتجلسه شماره 3 مورخه 1400/03/08 هیات تطبیق مصوبات شهرستان لردگان در نظر دارد کلیه امورات خدمات شهری و نقلیه و فضای سبز را به صورت حجمی به شرکت‌های صلاحیت‌دار در امور فضای سبز و خدمات شهری از اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی واگذار نماید.لذا کلیه شرکتهای خدماتی بخش خدمات شهری و فضای سبز صلاحیت دار می‌توانند به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه و ثبت نام به شرح ذیل اقدام نمایند.

مشخصات دستگاه اجرایی:

شناسه ملی :             14002932104

کد اقتصادی :          411417743744

شرایط عمومی شرکت در مناقصه:

1.مبلغ برآورد 35/956/000/000ریال برای اجرای قرارداد شرح فوق از تاریخ 1400 /05/11لغایت 1400/12/29می باشد.

2.محل و مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 09/04/1400  ساعت 8 تا ساعت 18 مورخ 1400/04/12از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد.

3.مهلت تسلیم پیشنهادات اسناد مناقصه از تاریخ 1400/04/13ساعت 8  تا ساعت 14:30 مورخ 1400/04/23از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد.

4.تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و بازگشایی پاکتها ساعت 9 صبح مورخ 24/04/1400 می باشد.

5.متقاضیان می‌بایستی کلیه فرمهای مناقصه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت دریافت و بارگذاری نمایند.

6.واریز مبلغ 1/797/800/000ریال به حساب شماره 0106884976005 به نام سپرده شهرداری نزد بانک ملی مرکز لردگان یا معادل مبلغ فوق ضمانت نامه معتبر بانکی در وجه شهرداری لردگان بابت تضمین شرکت در مناقصه در پاکت الف ارائه شود.

7.متقاضیان علاوه بر اینکه باید ضمانت نامه بانکی خود را در سامانه بارگزاری کنند آنرا به صورت فیزیکی در وقت مقرر فوق تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند.

8.متقاضیان کلیه اسناد و مدارک مناقصه را در سامانه بارگزاری نمایند.

9.شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مجاز و مختار است.

10.کلیه کسورات قانونی به عهده پیمانکار می‌باشد.

11.شرکت‌هایی که وکالتی در اختیار افراد قرارداده شده و در مناقصه شرکت نمایند مردود اعلام میگردند.

12.پیمانکارانی که مشمول قانون منع مداخله وزرا،نمایندگان مجلس ،کارمندان دولت و نهادهای عمومی در معاملات دولتی و کشوری می‌شوند حق شرکت در مناقصه را ندارند و در صورت شرکت در مناقصه مردود خواهند شد.

13.شرکت‌های متقاضی می‌بایست دارای رزومه کاری و صلاحیت از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی در امور خدمات شهری و فضای سبز باشند.

14.متقاضیان می‌بایست ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی را در پاکت الف و صلاحیت قانونی خود را همراه رزومه کاری در پاکت ب اقدام نمایند و هر یک از شرکت‌ها موظفند ضمن مطالعه دقیق اسناد و مدارک مناقصه و براورد شهرداری؛خود جداگانه نسبت به تهیه ریز لیست برآورد قطعی قیمت‌ها در طول زمان اجرای قرارداد اقدام نمایند و لیست برآورد قیمت خود را منظم به برگ پیشنهاد قیمت مهر و امضاء و در پاکت( ج )در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری نمایند .

15.کلیه پیشنهادها می‌بایست با قید مبلغ پیشنهادی به صورت واضح و به صورت حروفی و رقمی ظرف مهلت مقرر در سامانه الکترونیکی دولت بارگذاری شوند در ضمن هرگونه پیشنهاد قیمت و یا لیست برآوردقیمت که مخدوش یا قلم خوردگی داشته باشند مردود اعلام می‌گردند.

16.برنده مناقصه باید ظرف مدت یک هفته جهت تنظیم قرارداد به شهرداری مراجعه نماید در غیر اینصورت سپرده آن به نفع شهرداری ضبط خواهد شد و شهرداری با نفرات بعدی اقدام به تنظیم قرارداد خواهد نمود.

17.سپرده نفرات اول تا سوم مناقصه چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نباشد سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

18.سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است.


 

فریبرز غیبی

شهردار