نسخه آزمایشی

برگزاری مناقصه های واگذاری امورات خدمات شهری و فضای سبز شهرداری لردگان بصورت مجزا به بخش خصوصی

no-picture

شهرداری لردگان به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر لردگان در نظر دارد امورات خدمات شهری و فضای سبز خود را به بخش خصوصی واگذار نماید

شهرداری لردگان به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر لردگان در نظر دارد امورات خدمات شهری و نقلیه و نیز نگهداری و توسعه فضای سبز خود را در قالب دو مناقصه «خدمات شهری و امور نقلیه» و «نگهداری و توسعه فضای سبز» به شرکتهای صلاحیت دار واگذار نماید.

آگهی مناقصه های مذکور که حاوی جزئیات معامله است در قسمت مناقصه و مزایده سایت بارگذاری شده است.