نسخه آزمایشی

آگهی مناقصه محدود

no-picture

آگهی مناقصه محدود آسفالت و جدول بندی

شهرداری لردگان به استناد بودجه سال 99 و مصوبه شماره 172 مورخ 28/2/1399 شورای اسلامی شهر در نظر دارد در موضوعات زیر مناقصه محدود برگزار نماید. 1- آسفالت و لکه گیری معابر شهر توسط شرکت های صلاحیت دار در رشته راه و باند (پیشنهاد قیمت بر اساس فهرست بهای سال 1399) با برآورد مبلغ 2.574.384.967 ریال از محل منابع داخلی شهرداری 2- ایجاد جدول، کانیو و آب نمای معابر شهر توسط شرکت های صلاحیت دار در رشته راه و باند (پیشنهاد قیمت مقطوع) با برآورد مبلغ 2.155.000.000 ریال از محل منابع داخلی شهرداری *فروش اسناد از تاریخ 11/3/99 الی 22/3/99 به صورت حضوری خواهد بود. *آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات ساعت 14:30 روز شنبه 24/3/99 خواهد بود *شرکت های صلاحیت دار جهت دریافت اسناد مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر به واحد مناقصات و مزایدات شهرداری لردگان مراجعه نمایند. روابط عمومی شهرداری لردگان