نسخه آزمایشی

مناقصه واگذاری امورات خدمات شهری و نقلیه شهرداری لردگان به بخش خصوصی

no-picture

شهرداری لردگان به استناد بند 1 مصوبه شماره 48 مورخه 29/09/1400 شورای اسلامی شهر و همچنین صورتجلسه شماره 20/1400 مورخه 15/10/1400 هیات تطبیق مصوبات شهرستان لردگان در نظر دارد کلیه امورات خدمات شهری و نقلیه را به صورت حجمی به شرکت‌های صلاحیت‌دار در امور خدمات شهری از اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی واگذار نماید

شهرداری لردگان به استناد بند 1 مصوبه شماره 48 مورخه 29/09/1400 شورای اسلامی شهر و همچنین صورتجلسه شماره 20/1400 مورخه 15/10/1400 هیات تطبیق مصوبات شهرستان لردگان در نظر دارد کلیه امورات خدمات شهری و نقلیه را به صورت حجمی به شرکت‌های صلاحیت‌دار در امور خدمات شهری از اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی واگذار نماید. لذا کلیه شرکتهای خدماتی بخش خدمات شهری صلاحیت دار می‌توانند به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه و ثبت نام به شرح ذیل اقدام نمایند. مشخصات دستگاه اجرایی: شناسه ملی : 14002932104 کد اقتصادی : 411417743744 شرایط عمومی شرکت در مناقصه: 1.مبلغ برآورد 70,877,250,000 ریال برای اجرای قرارداد شرح فوق از تاریخ 01/01/1401 لغایت 29/12/1401 می باشد. 2.محل و مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 18/ 11/1400ساعت8 تا ساعت 19 مورخ 21/ 11/1400 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد. 3.مهلت تسلیم پیشنهادات اسناد مناقصه تا ساعت 14:30 مورخ 02/ 12/1400 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد. 4.تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و بازگشایی پاکتها ساعت 9 صبح مورخ 03/12/1400 می باشد. 5.متقاضیان می‌بایستی کلیه فرمهای مناقصه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت دریافت و بارگذاری نمایند. 6.واریز مبلغ 3.544.000.000 ریال به حساب شماره 0106884976005 به نام سپرده شهرداری نزد بانک ملی مرکز لردگان یا معادل مبلغ فوق ضمانت نامه معتبر بانکی در وجه شهرداری لردگان بابت تضمین شرکت در مناقصه در پاکت الف ارائه شود. 7.متقاضیان علاوه بر اینکه باید ضمانت نامه بانکی خود را در سامانه بارگزاری کنند آن را به صورت فیزیکی در وقت مقرر فوق تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند. 8.متقاضیان کلیه اسناد و مدارک مناقصه را در سامانه بارگزاری نمایند. 9.شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مجاز و مختار است. 10.کلیه کسورات قانونی به عهده پیمانکار می‌باشد. 11.شرکت‌هایی که وکالتی در اختیار افراد قرارداده شده و در مناقصه شرکت نمایند مردود اعلام میگردند. 12.پیمانکارانی که مشمول قانون منع مداخله وزرا،نمایندگان مجلس ،کارمندان دولت و نهادهای عمومی در معاملات دولتی و کشوری می‌شوند حق شرکت در مناقصه را ندارند و در صورت شرکت در مناقصه مردود خواهند شد. 13.شرکت‌های متقاضی می‌بایست دارای رزومه کاری و صلاحیت از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی و گواهی ایمنی hse در امور خدمات شهری باشند. 14.متقاضیان می‌بایست ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی را در پاکت الف و صلاحیت قانونی خود را همراه رزومه کاری در پاکت ب اقدام نمایند و هر یک از شرکت‌ها موظفند ضمن مطالعه دقیق اسناد و مدارک مناقصه و براورد شهرداری؛خود جداگانه نسبت به تهیه ریز لیست برآورد قطعی قیمت‌ها در طول زمان اجرای قرارداد اقدام نمایند و لیست برآورد قیمت خود را منظم به برگ پیشنهاد قیمت مهر و امضاء و در پاکت( ج )در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری نمایند . 15.طبق بند 1 مصوبه شماره 48 مورخه 29/09/1400 شورای اسلامی شهر و همچنین صورتجلسه شماره 20/1400 مورخه 15/10/1400 هیات تطبیق مصوبات شهرستان لردگان مبنی بر مجزا بودن مدیریت امور خدمات شهری و امور فضای سبز در سال 1401 ، شرکتی که در مناقصه خدمات شهری برنده اعلام گردد و در صورتی که همان شرکت در مناقصه امور فضای سبز برنده شود از مناقصه فضای سبز حذف می گردد و ابتدا مناقصه خدمات شهری بازگشایی می گردد. 16.کلیه پیشنهادها می‌بایست با قید مبلغ پیشنهادی به صورت واضح و به صورت حروفی و رقمی ظرف مهلت مقرر در سامانه الکترونیکی دولت بارگذاری شوند در ضمن هرگونه پیشنهاد قیمت و یا لیست برآوردقیمت که مخدوش یا قلم خوردگی داشته باشند مردود اعلام می‌گردند. 17.برنده مناقصه باید ظرف مدت یک هفته جهت تنظیم قرارداد به شهرداری مراجعه نماید در غیر اینصورت سپرده آن به نفع شهرداری ضبط خواهد شد و شهرداری با نفرات بعدی اقدام به تنظیم قرارداد خواهد نمود. 18.سپرده نفرات اول تا سوم مناقصه چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نباشد سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 19.سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است.