نسخه آزمایشی

مناقصه محدود اجرای رنگ آمیزی جداول سطح شهر لردگان

no-picture

شهرداری لردگان به استناد بودجه مصوب خود در سال 1400 در نظر دارد نسبت به اجرای رنگ آمیزی جداول سطح شهر توسط شرکتهای صلاحیت دار در رشته ابنیه به شرح ذیل اقدام نمایند:

مناقصه محدود اجرای رنگ آمیزی جداول سطح شهر لردگان شهرداری لردگان به استناد بودجه مصوب خود در سال 1400 در نظر دارد نسبت به اجرای رنگ آمیزی جداول سطح شهر توسط شرکتهای صلاحیت دار در رشته ابنیه به شرح ذیل اقدام نمایند: مشخصات دستگاه اجرائی: • شناسه ملی شهرداری لردگان: 14002932104 • کد اقتصادی شهرداری لردگان: 411417743744 شرایط عمومی مناقصه محدود: • مبلغ برآورد 000/000/172/2 ریال می باشد. • محل و مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 16/11/1400 ساعت 14 تا ساعت 19 مورخه 20/11/1400 از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی www.setadiran.ir • مهلت تسلیم پیشنهادات تا پایان وقت اداری 01/12/1400 و از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت می¬باشد. • تاریخ تشکیل جلسه کمیسیون معاملات و بازگشایی پاکت¬ها ساعت 9 مورخ 02/12/1400 می¬باشد. • مبلغ ضمانت¬نامه شرکت در مناقصه 000/600/108 ریال در وجه شهرداری لردگان می¬باشد که علاوه بر ثبت در سامانه تدارکات الکترونیک دولت باید به صورت فیزیکی در وقت مقرر فوق تحویل دبیرخانه شهرداری گردد. • اعلام قیمت متقاضیان طبق برآورد پیوست و بر اساس فهرست بهاء پایه ابنیه سال 1400کد250701 اقدام گردد. • تهیه کلیه مصالح و ابزار کار بر عهده شرکت برنده می¬باشد و مصالح مورد استفاده باید از مواد مرغوب و درجه یک بازار بوده و کیفیت آنها مورد تأیید ناظر شهرداری باشد. • محل تأمین اعتبار منابع داخلی شهرداری می¬باشد. • شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مجاز و مختار است. • ارائه قیمت توسط شرکت باید بدون قلم¬خوردگی و صحیح همراه با تهیه برآورد آنالیز قیمت انجام کار در سامانه بارگذاری شود. • سپرده برندگان اول تا سوم مناقصه در صورت انصراف به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. • سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است.