نسخه آزمایشی

آگهی مناقصه ممیزی املاک سطح شهر لردگان

no-picture

شهرداری لردگان در نظر دارد ممیزی املاک سطح شهر خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای صلاحیت دار واگذار نماید.

آگهی نوبت دوم مناقصه ممیزی املاک سطح شهر لردگان شهرداری لردگان به استناد بند 4 مصوبه 260 مورخ 15/12/1402 شورای اسلامی شهر و همچنین صورتجلسه شماره 27/1402 مورخ 21/12/1402 هیأت تطبیق مصوبات شهرستان لردگان در نظر دارد نسبت به اجرای ممیزی کلیه املاک سطح شهر لردگان از طریق مناقصه عمومی توسط شرکتهای مهندسین مشاور صلاحیتدار در رشته شهرسازی یا سیستمهای اطلاعات جغرافیایی(GIS) مورد تأیید سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی کشور و از طریق سامانه ستاد به آدرس WWW.SETADIRAN.IR به شرح ذیل اقدام نماید. مشخصات دستگاه اجرایی : - شناسه ملی شهرداری : 14002932104 - کداقتصادی شهرداری :411417743744 - شرایط عمومی مناقصه : -مبلغ برآورد شهرداری 000/000/400/20 ریال می باشد -کلیه مصالح و ابزار کار بعهده پیمانکار می باشد -کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار می باشد -مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 22/02/1403 ساعت 8 تا ساعت 19 مورخه 01/03/1403 از طریق سامانه ستاد می باشد -مهلت تسلیم پیشنهادات تا ساعت 14 مورخه 12/03/1403 از طریق سامانه ستاد می باشد -تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات راس ساعت 9 صبح مورخه 13/03/1403 می باشد -مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه 000/000/020/1 ریال در وجه شهرداری لردگان یا معادل همین مبلغ وجه واریزی به حساب 0106884976005 به نام سپرده شهرداری اقدام و مدارک ضمانت نامه بانکی یا فیش وجه واریزی علاوه بر اینکه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری شود باید به صورت فیزیکی در وقت مقرر فوق( پایان وقت اداری 12/03/1403) تحویل دبیرخانه شهرداری گردند. -برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. -اعلام قیمت توسط پیمانکاران بر اساس برآورد و اسناد و مدارک پیوست اقدام گردد. -شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می باشد -ارائه قیمت توسط پیمانکار باید بدون قلم خوردگی و صحیح در فرم مشخص شده در اسناد مناقصه انجام شده و در سامانه بارگذاری گردد -سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است ابراهیم کریمی نژاد شهردار