نسخه آزمایشی

آگهی مناقصه واگذاری امورات خدمات شهری، نقلیه و فضای سبز شهرداری لردگان به بخش خصوصی

no-picture

شهرداری لردگان در نظر دارد کلیه امورات خدمات شهری، نقلیه و فضای سبز خود را به صورت حجمی به شرکت‌های صلاحیت‌دار واگذار نماید.

شهرداری لردگان به استناد بند 1 مصوبه شماره 230 مورخه 11/09/1402 شورای اسلامی شهر و تأییدیه شماره 21/1402 مورخ 29/09/1402 هیئت تطبیق شهرستان لردگان در نظر دارد کلیه امورات خدمات شهری، نقلیه و فضای سبز خود را به صورت حجمی به شرکت‌های صلاحیت‌دار در امور خدمات شهری و فضای سبز از اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی واگذار نماید. لذا کلیه شرکتهای صلاحیت دار در بخش خدمات شهری و فضای سبز می‌توانند به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه و ثبت نام به شرح ذیل اقدام نمایند. مشخصات دستگاه اجرایی: شناسه ملی : 14002932104 کد اقتصادی : 411417743744 شرایط عمومی شرکت در مناقصه: 1.مبلغ برآورد 208,978,950,000 ریال برای اجرای قرارداد شرح فوق به مدت یک سال شمسی می باشد. 2.محل و مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 30/02/1403 ساعت8 تا ساعت 19 مورخ 08/03/1403 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد. 3.مهلت تسلیم پیشنهادات اسناد مناقصه تا ساعت 14 مورخ 22/ 03/1403 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد. 4.تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و بازگشایی پاکتها ساعت 9 صبح مورخ 23/03/1403 می باشد. 5.کلیه متقاضیان باید پس از دریافت اسناد از سامانه در جلسه توجیهی اسناد مناقصه که متعاقباً اطلاع¬رسانی خواهد شد، شرکت نمایند. 6.متقاضیان می‌بایستی کلیه فرمهای مناقصه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت دریافت و بارگذاری نمایند. 7.واریز مبلغ 10.445.000.000 ریال به حساب شماره 0106884976005 به نام سپرده شهرداری نزد بانک ملی مرکز لردگان یا معادل مبلغ فوق ضمانت نامه معتبر بانکی در وجه شهرداری لردگان بابت تضمین شرکت در مناقصه در پاکت الف ارائه شود. 8.متقاضیان علاوه بر اینکه باید ضمانت نامه بانکی خود را در سامانه بارگذاری کنند آن را به صورت فیزیکی در وقت مقرر فوق تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند. 9.متقاضیان کلیه اسناد و مدارک مناقصه را در سامانه بارگذاری نمایند. 10.شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مجاز و مختار است. 11.کلیه کسورات قانونی به عهده پیمانکار می‌باشد. 12.شرکت‌هایی که وکالتی در اختیار افراد قرارداده شده و در مناقصه شرکت نمایند مردود اعلام میگردند. 13.پیمانکارانی که مشمول قانون منع مداخله وزرا،نمایندگان مجلس ،کارمندان دولت و نهادهای عمومی در معاملات دولتی و کشوری می‌شوند حق شرکت در مناقصه را ندارند و در صورت شرکت در مناقصه مردود خواهند شد. 14.شرکت‌های متقاضی می‌بایست دارای رزومه کاری و صلاحیت از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی با رتبه متناسب با مبلغ قرارداد و گواهی ایمنی hse در امور خدمات شهری و حداقل یک سال سابقه کار (همراه قرارداد) در این حوزه را داشته باشند. 15.متقاضیان می‌بایست ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی را در پاکت الف و اسناد مهر و امضا شده مناقصه به همراه اسناد و مدارک شرکت، رزومه کاری و ... را در پاکت ب قرار دهند و هر یک از شرکت‌ها موظفند ضمن مطالعه دقیق اسناد و مدارک مناقصه و براورد شهرداری، خود جداگانه نسبت به تهیه ریز لیست برآورد قطعی قیمت‌ها در طول زمان اجرای قرارداد اقدام نموده و لیست برآورد قیمت خود را منظم به برگ پیشنهاد قیمت مهر و امضاء و در پاکت( ج )در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری نمایند . 16.کلیه پیشنهادها می‌بایست با قید مبلغ پیشنهادی به صورت واضح و به صورت حروفی و رقمی ظرف مهلت مقرر در سامانه الکترونیکی دولت بارگذاری شوند در ضمن هرگونه پیشنهاد قیمت و یا لیست برآوردقیمت که مخدوش یا قلم خوردگی داشته باشند مردود اعلام می‌گردند. 17.برنده مناقصه باید ظرف مدت یک هفته جهت تنظیم قرارداد به شهرداری مراجعه نماید در غیر اینصورت سپرده آن به نفع شهرداری ضبط خواهد شد و شهرداری با نفرات بعدی اقدام به تنظیم قرارداد خواهد نمود. 18. نفرات اول تا سوم مناقصه چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نباشد سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 19.سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است. ابراهیم کریمی نژاد شهردار