نسخه آزمایشی

مزایده اجاره زمین جهت راه اندازی بازارچه محلی روز در شهر لردگان

no-picture

شهرداری لردگان در نظر دارد زمینی به مساحت 3200 متر مربع را در جنب ترمینال مسافربری آزادی لردگان جهت راه اندازی بازارچه محلی روز از طریق مزایده به مدت یک سال به اشخاص واجد شرایط اجاره دهد.

شهرداری لردگان به استناد بند 1 مصوبه شماره 277 مورخ 09/02/1403 شورای اسلامی شهر و رأی شماره 03/1403 مورخ 10/02/1403 هیأت تطبیق شهرستان لردگان در نظر دارد زمینی به مساحت 3200 متر مربع را در جنب ترمینال مسافربری آزادی لردگان جهت راه اندازی بازارچه محلی روز از طریق مزایده به مدت یک سال به اشخاص واجد شرایط اجاره دهد. کلیه متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده در موعد مقرر به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند: -شناسه ملی شهرداری: 14002932104 - کد اقتصادی شهرداری: 411417743744 شرایط مزایده: 1-قیمت پایه اجاره سالانه مبلغ 3.600.000.000 ریال می¬باشد. 2-واریز مبلغ 180.000.000 ریال به حساب 0106884976005 بانک ملی مرکزی بنام شهرداری لردگان به عنوان سپرده شرکت در مزایده. 3-سپرده نفرات اول تا سوم در صورت انصراف به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 4-شهرداری هیچ گونه تعهدی جهت ارائه خدمات (آب، برق و گاز و ...) ندارد و تأمین همه امکانات بر عهده مستأجر می¬باشد. 5-تهیه سازه موقت ایمن بر عهده برنده مزایده بوده و کلیه مسئولیت و عواقب احتمالی با مستأجر می باشد. 6-مسئولیت ایمنی بازارچه، حفاظت از اموال، محافظت در برابر حوادث طبیعی و ... تماماً بر عهده برنده مزایده بوده و شهرداری هیچ گونه مسئولیتی در این زمینه ندارد. 7-برنده مزایده موظف است نسبت به جمع آوری زباله¬ها به صورت بهداشتی و تحویل به مأمورین جمع آوری زباله شهرداری طبق برنامه زمان بندی جمع آوری زباله محله زمین شهری اقدام نماید. 8-فضای اجاره داده شده تنها با هدف راه اندازی بازارچه روز با هدف کنترل بازار و ساماندهی دستفروشان سطح شهر اجاره داده می شود و برنده مزایده حق هیچ گونه استفاده دیگری از فضای مذکور را ندارد و در صورت تخطی از این موضوع شهرداری می¬تواند به صورت یکطرفه قرارداد را فسخ نموده و ضمانت نامه حسن انجام کار برنده را نیز ضبط نماید. 9-برنده مزایده باید 30 غرفه را جهت استفاده دستفروشان با نرخ اجاره مورد توافق با شهرداری در اختیار افراد معرفی شده توسط این نهاد قرار دهد. 10-متقاضیان شرکت در مزایده باید حداقل سابقه یک بار برگزاری موفق نمایشگاه فروش یا بازارچه محلی را در سطح کشور با ارائه گواهی معتبر از ارگان مسئول آن داشته باشند. 11-برنده مزایده حق واگذاری مورد اجاره را به اشخاص ثالث ندارد. 10-شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مجاز و مختار است. 11-مهلت دریافت اسناد مزایده از ساعت 8 مورخ 06/03/1403 لغایت ساعت 19:00 مورخ 13/03/1403 از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) می¬باشد. 12-مهلت ارسال پیشنهادات تا ساعت 14:00 مورخ 26/03/1403 می باشد. 13-تاریخ تشکیل جلسه کمیسیون معاملات و بازگشایی پاکت¬های پیشنهادی ساعت 9 صبح روز یک شنبه مورخ 27/03/1403 می باشد. 14-شرکت¬کنندگان در مزایده فیش واریزی شرکت در مزایده را علاوه بر بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت باید به صورت فیزیکی تا پایان وقت اداری 26/03/1403 به دبیرخانه شهرداری لردگان تحویل نمایند، سایر اسناد و پیشنهاد قیمت تنها در سامانه تدارکات الکترونیک دولت بارگذاری گردد. 15-شخص برنده موظف است ظرف مدت یک هفته نسبت به انعقاد قرارداد اجاره با شهرداری اقدام نماید در غیر اینصورت شهرداری برابر مقررات اقدام خواهد نمود. 16-سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است. ابراهیم کریمی نژاد شهردار لردگان