نسخه آزمایشی

مناقصه پخت و پخش آسفالت (با استفاده از سهمیه قیر دولتی) شهر لردگان

no-picture

شهرداری لردگان در نظر دارد نسبت به پخت و پخش آسفالت در معابر مورد نظر شهر لردگان با استفاده از سهیمه قیر دولتی به روش مناقصه توسط پیمانکاران صلاحیتدار در رشته راه و باند یا ابنیه اقدام نماید.

شهرداری لردگان به استناد بند 1 مصوبه شماره 276 مورخ 08/02/1402 شورای اسلامی شهر لردگان و رأی شماره 3/1403 مورخ 10/02/1403 هیئت تطبیق شهرستان لردگان در نظر دارد نسبت به پخت و پخش آسفالت در معابر مورد نظر شهر لردگان با استفاده از سهیمه قیر دولتی به روش مناقصه توسط پیمانکاران صلاحیتدار در رشته راه و باند یا ابنیه و از طریق سامانه ستاد به آدرس WWW.SETADIRAN.IR به شرح ذیل اقدام نماید. مشخصات دستگاه اجرایی : - شناسه ملی شهرداری : 14002932104 - کداقتصادی شهرداری :411417743744 - شرایط عمومی مناقصه : -مبلغ براورد شهرداری 49.868.000.000 ریال از محل منابع داخلی شهرداری می باشد. -پخت و پخش آسفالت با استفاده از 299 تن قیر سهمیه ای شهرداری لردگان انجام می شود. -شهرداری قیر مورد نظر را در محل معرفی شده توسط شرکت برنده تحویل خواهد داد و پیمانکار حداکثر باید یک هفته پس از برنده شدن نسبت به معرفی محل مورد نظر خود جهت تخلیه قیر اقدام نماید. -سایر مصالح و ابزار کار بعهده پیمانکار می باشد -کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار می باشد -مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 06/03/1403 ساعت 8 تا ساعت 19:00 مورخه 13/03/1403 از طریق سامانه ستاد می باشد -مهلت تسلیم پیشنهادات تا پایان وقت اداری مورخه 26/03/1403 از طریق سامانه ستاد می باشد -تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات راس ساعت 9 صبح مورخه 27/03/1403 می باشد -مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه 000/000/494/2 ریال در وجه شهرداری لردگان یا معادل همین مبلغ وجه واریزی به حساب 0106884976005 به نام سپرده شهرداری اقدام و مدارک ضمانت نامه بانکی یا فیش وجه واریزی علاوه بر اینکه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری شود باید به صورت فیزیکی در وقت مقرر فوق( پایان وقت اداری 26/03/1403) تحویل دبیرخانه شهرداری گردند. برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. -اعلام قیمت توسط پیمانکاران با بررسی برآورد پیوست اقدام گردد. -شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می باشد. -ارائه قیمت توسط پیمانکار باید بدون قلم خوردگی و صحیح همراه با تهیه برآورد آنالیز قیمت انجام کار در سامانه بارگذاری گردد. -سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است. ابراهیم کریمی نژاد شهردار لردگان