نسخه آزمایشی

شورای شهر

همزمان با سراسر کشور اولین دوره شورای اسلامی شهر لردگان نیز در سال 1378 و با انتخاب اعضا در انتخابات عمومی شروع به کار نمود و تاکنون شش دوره انتخابات شورای اسلامی شهر در لردگان برگزار شده است و هم اکنون ششمین دوره شورای اسلامی شهر با اعضای زیر مشغول به کار هستند:

1- سیاوش جلیل پیران

2- ابوالفضل حسنی

3- مجید نادری

4- محمد نادری

5- احمد نادری