نسخه آزمایشی

مزایده و مناقصه ها

شماره عنوان نوع تاریخ وضعیت
6 آگهی مناقصه واگذاری امورات خدمات شهری و فضای سبز و نقلیه به بخش خصوصی مناقصه 1399/03/29 فعال
5 آگهی مناقصه محدود مناقصه 1399/03/12 فعال
4 آگهی مناقصه تکمیل آسفالت معابر شهری مناقصه 1399/01/27 منقضی شده